image
Dokumentacje i Ekspertyzy Oferujemy profesjonalne przygotowanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska w konkurencyjnej cenie
image
Sprawozdania i Ewidencje Gwarantujemy terminowe i rzetelne przygotowanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska  
image
Outsourcing Środowiskowy Pomagamy w poszukiwaniu rowiązań korzystnych pod względem ekonomicznym i jednocześnie bezpiecznych dla środowiska.
* * *
image image image

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO

Eksploatacja niektórych instalacji ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w nich działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych, albo środowiska jako całości. Instalacje te podlegają pod  obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Rodzaje takich instalacji określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U.2014.1169).

Rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości to:

1. Instalacje do wytwarzania energii i paliw przemyśle energetycznym:

1)   do spalania paliw1) o nominalnej mocy2) nie mniejszej niż 50 MW;

2)   do rafinacji ropy naftowej lub gazu;

3)   do produkcji koksu;

4)   do zgazowania lub upłynniania:

a)   węgla,

b)   paliw innych niż wymienione w lit. a, o całkowitej nominalnej mocy2) nie mniejszej niż 20 MW.

2. Instalacje do produkcji i obróbki metali:

1)   do prażenia lub spiekania rud metali, w tym rudy siarczkowej;

2)   do produkcji surówki żelaza lub stali surowej, pierwotny lub wtórny wytop, łącznie z ciągłym odlewaniem stali o zdolności produkcyjnej3) ponad 2,5 tony na godzinę;

3)   do obróbki stali lub stopów żelaza:

a)   przez walcowanie na gorąco o zdolności produkcyjnej3) ponad 20 ton stali na godzinę,

b)   kuźnie z młotami o energii przekraczającej 50 kJ na młot, gdzie stosowana łączna moc cieplna przekracza 20 MW,

c)   do nakładania powłok metalicznych z wsadem przekraczającym 2 tony wyrobów stalowych na godzinę;

4)   do odlewania stali lub stopów żelaza o zdolności produkcyjnej3) ponad 20 ton wytopu na dobę;

5)   do produkcji metali nieżelaznych z rud metali, koncentratów lub surowców wtórnych w wyniku procesów metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych;

6)   do topienia, łącznie ze stapianiem, metali nieżelaznych, w tym produktów z odzysku, lub odlewania metali nieżelaznych, o zdolności produkcyjnej3) przekraczającej 4 tony wytopu na dobę dla ołowiu i kadmu lub 20 ton wytopu na dobę dla pozostałych metali;

7)   do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3.

3. Instalacje w przemyśle mineralnym:

1)   do produkcji:

a)   klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej3) ponad 500 ton na dobę lub w innych piecach o zdolności produkcyjnej3) ponad 50 ton na dobę,

b)   wapna w piecach o zdolności produkcyjnej3) ponad 50 ton na dobę,

c)   tlenku magnezu w piecach o zdolności produkcyjnej3) ponad 50 ton na dobę;

2)   do wytwarzania produktów z azbestu lub produktów zawierających azbest;

3)   do produkcji szkła, w tym włókna szklanego, o zdolności produkcyjnej3) ponad 20 ton wytopu na dobę;

4)   do wytapiania substancji mineralnych, w tym produkcji włókien mineralnych, o zdolności produkcyjnej3) ponad 20 ton wytopu na dobę;

5)   do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej3) ponad 75 ton na dobę.

4. Instalacje w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych:

1)   organicznych substancji chemicznych:

a)   węglowodorów,

b)   pochodnych węglowodorów, zawierających tlen, takich jak: alkohole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry, sole kwasów karboksylowych, etery, nadtlenki, żywice epoksydowe,

c)   pochodnych węglowodorów, zawierających azot, takich jak: aminy, amidy, nitrozwiązki lub azotany, nitryle, cyjaniany, izocyjanki,

d)   pochodnych węglowodorów, zawierających fosfor,

e)   pochodnych węglowodorów, zawierających siarkę,

f)   pochodnych węglowodorów, zawierających fluorowce,

g)   związków metaloorganicznych,

h)   tworzyw sztucznych, takich jak: polimery, syntetyczne włókna polimerowe i włókna oparte na celulozie,

i)    kauczuków syntetycznych,

j)   barwników i pigmentów,

k)   środków powierzchniowo czynnych,

l)    innych niż wymienione w lit. a-k;

2)   nieorganicznych substancji chemicznych:

a)   gazów, takich jak: amoniak, chlor lub chlorowodór, fluor lub fluorowodór, tlenki węgla, związki siarki, tlenki azotu, wodór, chlorek karbonylu,

b)   kwasów, takich jak: chromowy, fluorowodorowy, fosforowy, azotowy, solny, siarkowy, oleum, kwasy siarkawe,

c)   zasad, takich jak: wodorotlenek amonu, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu,

d)   soli, takich jak: chlorek amonu, chloran potasu, węglan potasu, węglan sodu, nadborany, azotan srebra,

e)   niemetali, tlenków metali lub innych związków nieorganicznych: krzemu, węglika wapnia, węglika krzemu,

f)   innych niż wymienione w lit. a-e;

3)   nawozów prostych lub złożonych na bazie fosforu, azotu lub potasu;

4)   środków ochrony roślin lub produktów biobójczych;

5)   produktów leczniczych lub surowców farmaceutycznych4);

6)   materiałów wybuchowych.

5. Instalacje w gospodarce odpadami:

1)   do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania5) ponad 10 ton na dobę z wykorzystaniem następujących działań:

a)   obróbki biologicznej,

b)   obróbki fizyczno-chemicznej,

c)   sporządzania mieszanki lub mieszania przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w lit. a, b oraz d-k i pkt 2,

d)   przepakowywania przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w lit. a-c oraz e-k i pkt 2,

e)   regeneracji lub odzyskiwania rozpuszczalników,

f)   recyklingu lub regeneracji materiałów nieorganicznych innych niż metale i związki metali,

g)   regeneracji kwasów lub zasad,

h)   odzyskiwania składników stosowanych do usuwania zanieczyszczeń,

i)    odzyskiwania składników z katalizatorów,

j)   powtórnej rafinacji oleju lub innych sposobów ponownego wykorzystania oleju,

k)   retencji powierzchniowej;

2)   do termicznego przekształcania odpadów:

a)   innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania5) ponad 3 tony na godzinę,

b)   niebezpiecznych o zdolności przetwarzania5) ponad 10 ton na dobę;

3)   dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych:

a)   do unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania5) ponad 50 ton na dobę z wykorzystaniem następujących działań:

–    obróbki biologicznej,

–    obróbki fizyczno-chemicznej,

–    obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania,

–    obróbki żużlu i popiołów,

–    obróbki w strzępiarkach odpadów metalowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części,

b)   do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania5) ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem następujących działań:

–    obróbki biologicznej,

–    obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania,

–    obróbki żużlu i popiołów,

–    obróbki w strzępiarkach odpadów metalowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części,

c)   do odzysku lub unieszkodliwiania z wykorzystaniem fermentacji beztlenowej o zdolności przetwarzania5) nie mniejszej niż 100 ton na dobę;

4)   do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania6) ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

5)   do magazynowania odpadów niebezpiecznych, w oczekiwaniu na działania, o których mowa w pkt 1, 2 lit. b oraz w pkt 4 i 6, o całkowitej pojemności ponad 50 ton, z wyłączeniem wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę w miejscu ich wytworzenia;

6)   do podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych o całkowitej pojemności ponad 50 ton.

6. Instalacje w innych rodzajach działalności:

1)   do produkcji:

a)   masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych,

b)   papieru lub tektury o zdolności produkcyjnej3) ponad 20 ton na dobę,

c)   płyt drewnopochodnych: płyt o wiórach zorientowanych (OSB), płyt wiórowych lub płyt pilśniowych o zdolności produkcyjnej3) ponad 600 m3 na dobę;

2)   do obróbki wstępnej7) lub barwienia włókien lub materiałów włókienniczych o zdolności produkcyjnej3) ponad 10 ton wyrobów gotowych na dobę;

3)   do garbowania skór o zdolności produkcyjnej3) ponad 12 ton produktu końcowego na dobę;

4)   do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej3) ponad 50 ton tusz na dobę;

5)   do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych:

a)   surowców pochodzenia zwierzęcego innych niż wyłącznie mleko o zdolności produkcyjnej3) ponad 75 ton wyrobów gotowych8) na dobę,

b)   surowców pochodzenia roślinnego o zdolności produkcyjnej3) ponad 300 ton wyrobów gotowych8) na dobę lub 600 ton wyrobów gotowych8) na dobę, przy założeniu, że instalacja jest eksploatowana nie dłużej niż przez 90 kolejnych dni w danym roku,

c)   surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego o dobowej zdolności produkcyjnej3) wyrobów gotowych8) ponad:

–    75 ton, jeżeli A wynosi nie mniej niż 10 lub

–    [300 - (22,5 x A)], jeżeli A jest mniejsze niż 10,

–    gdzie "A" oznacza zawartość materiału pochodzenia zwierzęcego, w procentach wagowych, w wyrobie gotowym8);

6)   do obróbki i przetwórstwa mleka o zdolności przyjmowania6) obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji rocznej, ponad 200 ton mleka na dobę;

7)   do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej3) ponad 10 ton na dobę;

8)   do chowu lub hodowli drobiu lub świń o więcej niż:

a)   40 000 stanowisk dla drobiu9),

b)   2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg,

c)   750 stanowisk dla macior;

9)   do powierzchniowej obróbki10) substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych11), o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie;

10) do produkcji węgla pierwiastkowego lub elektrografitu poprzez spopielenie lub grafityzację;

11) do wychwytywania strumieni dwutlenku węgla z instalacji objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego na użytek podziemnego składowania dwutlenku węgla;

12) do konserwacji drewna i produktów z drewna środkami chemicznymi o zdolności produkcyjnej3) ponad 75 m3 na dobę, innymi niż przeznaczonymi wyłącznie do stosowania w przypadku sinizny;

13) do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Objaśnienia:

1) Wszelkie stałe, płynne lub gazowe materiały palne.

2) Ilość energii wprowadzonej w paliwie w jednostce czasu przy nominalnym obciążeniu instalacji.

3) Największa ilość określonego wyrobu lub wyrobów, która może być wytworzona w jednostce czasu w normalnych warunkach pracy instalacji.

4) W rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.).

5) Największa ilość określonego odpadu lub odpadów, która może być przetworzona w jednostce czasu w normalnych warunkach pracy instalacji.

6) Największa ilość określonych surowców, która może być przyjmowana w jednostce czasu w normalnych warunkach pracy instalacji.

7) Obróbką wstępną jest w szczególności:

1)   mycie;

2)   bielenie;

3)   merceryzacja.

8) Dotyczy masy netto wyrobu gotowego.

9) Oznacza:

1)   kury,

2)   kaczki,

3)   gęsi,

4)   indyki,

5)   przepiórki,

6)   perlice,

7)   strusie,

8)   bezgrzebieniowce inne niż wskazane w pkt 7,

9)   gołębie,

10) bażanty,

11) kuropatwy

-   utrzymywane w celach rozpłodowych, produkcji mięsa lub jaj spożywczych lub odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

10) Powierzchniowa obróbka substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych to w szczególności:

1)   drukowanie;

2)   pokrywanie;

3)   zdobienie;

4)   odtłuszczanie;

5)   uszczelnianie;

6)   klejenie;

7)   malowanie;

8)   czyszczenie;

9)   impregnowanie.

11) Rozpuszczalniki organiczne - lotne związki organiczne mające w temperaturze 293,15 K prężność par nie mniejszą niż 0,01 kPa, względnie posiadające analogiczną lotność w szczególnych warunkach użytkowania, które są stosowane oddzielnie lub w połączeniu z innymi substancjami i które nie podlegają przemianie chemicznej, w celu rozpuszczania surowców, produktów, materiałów odpadowych lub zanieczyszczeń, lub LZO, które są stosowane jako czynnik rozpuszczający, czynnik dyspergujący, regulator lepkości, regulator napięcia powierzchniowego, plastyfikator lub konserwant.

Pozwolenie zintegrowane wydawane jest na czas nieokreślony  (do 05.09.2014r. pozwolenia zintegrowane wydawane były na czas określony - 10 lat)

Gdyby mieli Państwo wątpliwości, czy Państwa instalacja podlega pod obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego, firma EKOMOS Ochrona Środowiska przeanalizuje razem z Państwem rodzaj prowadzonej przez Państwa działalności, wielkość produkcji itp. i  pomoże uzyskać odpowiedź na pytanie, czy Państwa instalacja została ujęta w w/w rozporządzeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesjonalizm i zaangażowanie

Firma EKOMOS Ochrona Środowiska może przygotować dla Państwa profesjonalne opracowania z zakresu ochrony środowiska. Rzetelnie          przygotowana          dokumentacja  i pośrednictwo naszej firmy pomiędzy Inwestorem, a pracownikami administracji samorządowej znacznie skraca czas oczekiwania na wydanie pozwolenia.

Konkurencyjne ceny

Cena za wykonanie opracowań jest ustalana indywidualnie dla każdego zlecenia, ponieważ jest ona uzależniona od rodzaju dokumentacji, jaką należy przygotować, rodzaju inwestycji oraz jej lokalizacji.

Firma EKOMOS Ochrona Środowiska świadczy usługi na terenie całego kraju, a dzięki bezpośrednim kontaktom ze zleceniodawcami może w pełni sprostać ich oczekiwaniom.