image
Dokumentacje i Ekspertyzy Oferujemy profesjonalne przygotowanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska w konkurencyjnej cenie
image
Sprawozdania i Ewidencje Gwarantujemy terminowe i rzetelne przygotowanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska  
image
Outsourcing Środowiskowy Pomagamy w poszukiwaniu rowiązań korzystnych pod względem ekonomicznym i jednocześnie bezpiecznych dla środowiska.
* * *
image image image

POZWOLENIE NA EMISJĘ GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA

Zgodnie   z   zapisami    ustawy   Prawo   ochrony   środowiska   z   dnia   27  kwietnia  2001  (Dz.U.2013.1232 j.t. z późn.zm.) instalacja emitująca gazy i pyły do powietrza wymaga pozwolenia na emisję. W związku z tym, że instalacje i emitowane przez nie substancje w różnym stopniu oddziałują na środowisko przyrodnicze  uchwalono  akt  wykonawczy  do  tej  ustawy,  w  którym  zawarto  wykaz  instalacji  zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na emisję.

Tym aktem wykonawczym jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U.z 2010 r. Nr 130, poz. 881)

Zgodnie z § 1 ustęp 1 w/w rozporządzenia w przypadku instalacji określonych w załączniku do tego rozporządzenia nie jest wymagane pozwolenie na emisję gazów lub pyłów do powietrza.

Poniżej lista instalacji wymienionych w załączniku do w/w rozporządzenia.:

1. Instalacje energetyczne2) - o nominalnej mocy cieplnej3) do:

1) 5 MW - opalane węglem kamiennym;

2) 10 MW - opalane koksem, biomasą4), olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi5) lub opalane koksem, biomasą4), olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi5) oraz węglem kamiennym, z tym że nominalna moc cieplna3) wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW;

3) 15 MW - opalane paliwem gazowym5) lub opalane paliwem gazowym5) oraz węglem kamiennym, koksem, biomasą4), olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi5), z tym że nominalna moc cieplna3) wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW, a nominalna moc cieplna3) wprowadzona w węglu kamiennym, koksie, biomasie4), oleju napędowym, oleju opałowym, benzynie, biopaliwach ciekłych5), nie przekracza 10 MW.

2. Instalacje inne niż energetyczne - o nominalnej mocy cieplnej3) do 1 MW, opalane węglem kamiennym, koksem, biomasą4), olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi5), paliwem gazowym6), z których:

1) wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzą wyłącznie ze spalania tych paliw lub

2) wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzące z prowadzonych w tych instalacjach procesów innych niż spalanie paliw nie powodują przekroczenia 10 % dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 % wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny.

3. Instalacje do produkcji szkła - o wydajności mniejszej niż 1 Mg na dobę.

4. Instalacje do suszenia, brykietowania lub mielenia węgla - o mocy przerobowej mniejszej niż 30 Mg surowca na godzinę.

5. Instalacje do produkcji wapna palonego - o wydajności mniejszej niż 10 Mg na dobę.

6. Instalacje do spawania - obejmujące nie więcej niż 3 stanowiska spawalnicze.

7. Instalacje do chowu lub hodowli zwierząt - z wyłączeniem instalacji zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

8. Instalacje do powlekania7) - do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych z instalacji i w których zużywa się mniej niż jedną tonę powłok8) w ciągu roku.

9. Zbiorniki materiałów sypkich - o pojemności mniejszej niż 50 m3.

10. Instalacje do przetwórstwa owoców lub warzyw - o zdolności produkcyjnej mniejszej niż 50 Mg na rok.

11. Instalacje do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych.

12. Instalacje do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych.

13. Młyny spożywcze.

14. Instalacje stosowane w gastronomii.

15. Instalacje do produkcji węgla drzewnego.

16. Instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych.

17. Instalacje do oczyszczania ścieków.

18. Instalacje do odprowadzania gazu składowiskowego do powietrza.

19. Zbiorniki bezodpływowe kanalizacji lokalnej.

20. Dygestoria.

21. Garaże.

Objaśnienia:

1) Parametry tego samego rodzaju (nominalna moc cieplna, wydajność, moc przerobowa, liczba stanowisk spawalniczych, pojemność, zużycie powłok, zdolność produkcyjna), charakteryzujące skalę działalności prowadzonej w instalacji i odnoszące się do więcej niż jednej instalacji tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu sumuje się.

2) Instalacje energetyczne są to instalacje, w których następuje proces spalania paliw w celu wytworzenia wyłącznie energii.

3) Nominalna moc cieplna instalacji jest to ilość energii wprowadzonej do instalacji w paliwie w jednostce czasu przy ich nominalnym obciążeniu.

4) Biomasa oznacza biomasę w rozumieniu przepisów w sprawie standardów emisyjnych z instalacji.

5) Biopaliwa ciekłe oznaczają:

  • benzyny silnikowe zawierające powyżej 5 % objętościowo biokomponentów lub powyżej 15 % objętościowo eteru etylo-tert-butylowego lub etylo-tert-amylowego;
  • olej napędowy zawierający powyżej 5 % objętościowo biokomponentów;
  • ester, bioetanol, biometanol, dimetyloeter oraz czysty olej roślinny - stanowiące samoistne paliwa.


6) Paliwo gazowe oznacza gaz ziemny, płynny (węglowodorowy C3-C4), miejski, koksowniczy, wielkopiecowy lub gaz powstający w procesie fermentacji substancji organicznych (biogaz).

7) Powlekanie jest to proces, w którym następuje nałożenie powłoki na powierzchnię materiału lub produktu.

8) Powłoka oznacza każdy preparat, łącznie z wszystkimi rozpuszczalnikami organicznymi lub preparatami zawierającymi rozpuszczalniki organiczne niezbędnymi do jego właściwego zastosowania, który nakłada się na powierzchnię w celu nadania jej efektu dekoracyjnego, ochronnego lub innego efektu funkcjonalnego.

Ponadto zgodnie z § 1 ustęp 2 w/w rozporządzenia pozwolenia na emisję nie wymagają również instalacje do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) gazy lub pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej;

2) żadna z substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu;

3) instalacja stosowana jest wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych przez okres nie dłuższy niż dwa lata.

Pozwolenia nie wymaga wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji innych niż określone w ust. 1 lub 2, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy żadna z substancji wprowadzanych do powietrza z wszystkich tych rodzajów instalacji położonych na terenie jednego zakładu nie powoduje przekroczenia 10 % dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 % wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny.

Pozwolenie wydaje się na wniosek prowadzącego instalację, na czas oznaczony - nie dłuższy niż 10 lat.

Gdyby mieli Państwo wątpliwości, czy Państwa instalacja podlega pod obowiązek uzyskania pozwolenia na emisję, firma EKOMOS Ochrona Środowiska przeanalizuje razem z Państwem rodzaj prowadzonej przez Państwa działalności, rodzaj i wielkość emisji i  pomoże uzyskać odpowiedź na pytanie, czy Państwa instalacja została ujęta w w/w rozporządzeniu.

Profesjonalizm i zaangażowanie

Firma EKOMOS Ochrona Środowiska może przygotować dla Państwa profesjonalne opracowania z zakresu ochrony środowiska. Rzetelnie          przygotowana          dokumentacja  i pośrednictwo naszej firmy pomiędzy Inwestorem, a pracownikami administracji samorządowej znacznie skraca czas oczekiwania na wydanie pozwolenia.

Konkurencyjne ceny

Cena za wykonanie opracowań jest ustalana indywidualnie dla każdego zlecenia, ponieważ jest ona uzależniona od rodzaju dokumentacji, jaką należy przygotować, rodzaju inwestycji oraz jej lokalizacji.

Firma EKOMOS Ochrona Środowiska świadczy usługi na terenie całego kraju, a dzięki bezpośrednim kontaktom ze zleceniodawcami może w pełni sprostać ich oczekiwaniom.