image
Dokumentacje i Ekspertyzy Oferujemy profesjonalne przygotowanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska w konkurencyjnej cenie
image
Sprawozdania i Ewidencje Gwarantujemy terminowe i rzetelne przygotowanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska  
image
Outsourcing Środowiskowy Pomagamy w poszukiwaniu rowiązań korzystnych pod względem ekonomicznym i jednocześnie bezpiecznych dla środowiska.
* * *
image image image

ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI INSTALACJI EMITUJĄCEJ GAZY I PYŁY DO POWIETRZA

Niektóre instalacje zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na emisje gazów i pyłów do powietrza wymagają tzw. zgłoszenia eksploatacji instalacji.

Rodzaje instalacji, które podlegają pod ten obowiązek zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880).

Zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wymagają instalacje, z których emisja nie wymaga pozwolenia. Od tej zasady przewidziano kilka wyjątków – poniżej wymieniono instalację, które nie wymagają zgłoszenia:

1)  instalacje energetyczne - o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW;

2)  instalacje inne niż energetyczne - o nominalnej mocy cieplnej do 0,5 MW;

3)  instalacje do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych - o wydajności do 30 Mg na godzinę;

4)  instalacje do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych - w ilości do 50 Mg;

5)  instalacje do chowu lub hodowli zwierząt niezaliczonych do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.3));

6)  instalacje stosowane w gastronomii - przystosowane do obsługi do 500 osób na dobę;

7)  instalacje do oczyszczania ścieków;

8)  zbiorniki bezodpływowe kanalizacji lokalnej;

9)  dygestoria - wykorzystywane do celów laboratoryjnych;

10)  garaże;

11)  instalacje inne niż wymienione w pkt 1-10, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) gazy lub pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej,

b) żadna z substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu.

Gdyby mieli Państwo wątpliwości, czy Państwa instalacja podlega pod obowiązek dokonania zgłoszenia eksploatacji instalacji, firma EKOMOS Ochrona Środowiska przeanalizuje razem z Państwem rodzaj prowadzonej przez Państwa działalności, rodzaj i wielkość emisji i  pomoże uzyskać odpowiedź na pytanie, czy Państwa instalacja została ujęta w w/w rozporządzeniu.

 

Profesjonalizm i zaangażowanie

Firma EKOMOS Ochrona Środowiska może przygotować dla Państwa profesjonalne opracowania z zakresu ochrony środowiska. Rzetelnie          przygotowana          dokumentacja  i pośrednictwo naszej firmy pomiędzy Inwestorem, a pracownikami administracji samorządowej znacznie skraca czas oczekiwania na wydanie pozwolenia.

Konkurencyjne ceny

Cena za wykonanie opracowań jest ustalana indywidualnie dla każdego zlecenia, ponieważ jest ona uzależniona od rodzaju dokumentacji, jaką należy przygotować, rodzaju inwestycji oraz jej lokalizacji.

Firma EKOMOS Ochrona Środowiska świadczy usługi na terenie całego kraju, a dzięki bezpośrednim kontaktom ze zleceniodawcami może w pełni sprostać ich oczekiwaniom.