image
Dokumentacje i Ekspertyzy Oferujemy profesjonalne przygotowanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska w konkurencyjnej cenie
image
Sprawozdania i Ewidencje Gwarantujemy terminowe i rzetelne przygotowanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska  
image
Outsourcing Środowiskowy Pomagamy w poszukiwaniu rowiązań korzystnych pod względem ekonomicznym i jednocześnie bezpiecznych dla środowiska.
* * *
image image image

OPERAT WODNOPRAWNY

O tym, czy dany rodzaj korzystania z wód wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego decyduje m.in. jego kwalifikacja do kategorii powszechnego, zwykłego lub szczególnego korzystania z wód.

Szczególne   korzystanie  z  wód   będzie   wymagało   uzyskania  pozwolenia  wodnoprawnego. Do  wniosku o wydanie takiego pozwolenia należy dołączyć operat wodnoprawny.

Poniżej postaramy się przybliżyć Państwu na czym polega powszechne, zwykłe i szczególne korzystanie z wód.

Powszechne korzystanie z wód służy do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych, a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych oraz, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, amatorskiego połowu ryb. Każdemu przysługuje prawo do powszechnego korzystania ze śródlądowych powierzchniowych wód publicznych, morskich wód wewnętrznych wraz z morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej i z wód morza terytorialnego – jednakże z pewnymi wyjątkami, które zostały wymienione poniżej.

Powszechne korzystanie z wód nie obejmuje:

 • wydobywania kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz z wód morza terytorialnego,
 • wycinania roślin z wód lub brzegu,
 • wydobywania kamienia i żwiru z potoków górskich,
 • korzystania z wód w zbiornikach wodnych, przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, usytuowanych na wodach płynących,
 • wprowadzania ścieków.

Zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego. Jeżeli jednak sposób korzystania z wód będzie polegał na:

 • nawadnianiu gruntów lub upraw wodą podziemną za pomocą deszczowni,
 • poborze wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę,
 • korzystaniu z wód na potrzeby działalności gospodarczej,
 • rolniczym wykorzystaniu ścieków lub wprowadzaniu do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m3 na dobę,


będzie to wykraczało poza zwykłe korzystanie z wód.

Szczególnym korzystaniem z wód – czyli takim, które wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, jest korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe, w szczególności:

 • pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych,
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych,
 • piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych,
 • korzystanie z wód do celów energetycznych,
 • korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu,
 • wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu,
 • rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych.

Ponadto uzyskania pozwolenia wodnoprawnego będzie wymagało m.in.:

 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
 • gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów,
 • wykonanie urządzeń wodnych,
 • rolnicze wykorzystanie ścieków w ilości większej niż 5m3 na dobę.


Warto jednak zwrócić uwagę na art. 124 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 (
Dz.U.2015.469), który mówi, że pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane na:

 1. uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych;
 2. holowanie oraz spław drewna;
 3. wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz wycinanie roślin w związku z utrzymywaniem wód, szlaków żeglownych oraz remontem urządzeń wodnych;
 4. wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi;
 5. wykonywanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m;
 6. odwadnianie obiektów lub wykopów budowlanych, jeżeli zasięg leja depresji nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem;
 7. rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych;
 8. pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę;
 9. odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych;
 10. pobór i odprowadzanie wód w związku z wykonywaniem odwiertów lub otworów strzałowych przy użyciu płuczki wodnej na cele badań sejsmicznych;
 11. odbudowę, rozbudowę, przebudowę lub rozbiórkę urządzeń pomiarowych służb państwowych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, jeżeli wydano decyzję, o której mowa w art. 88l ust. 2 w/w ustawy.

Przedsiębiorcy w ramach szczególnego korzystania z wód najczęściej są zobowiązani uzyskać pozwolenie wodnoprawne na:

 • POBÓR WÓD PODZIEMNYCH/ POWIERZCHNIOWYCH

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód jest wymagane w przypadku, gdy zakład jest zaopatrywany w wodę z własnego ujęcia wód podziemnych (studni) lub pobiera wodę powierzchniową (np. z rzeki) za pomocą urządzenia wodnego w ilości przekraczającej 5m3/dobę.

Pozwolenie na pobór wód jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 20 lat.

 • WPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO ŚRODOWISKA (DO WÓD LUB DO ZIEMI)

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków do środowiska jest wymagane m.in. w przypadku, gdy na terenie firmy są zlokalizowane tereny utwardzone (parkingi, place manewrowe itp.), które są wyposażone w  system zakładowej kanalizacji deszczowej, a ścieki deszczowe są odprowadzane do dołu chłonnego, rowu, studni chłonnej itp.

Ponadto pozwolenia wodnoprawnego wymaga także odprowadzanie do środowiska ścieków powstających w związku z eksploatacją instalacji – np. z oczyszczalni ścieków.

Pozwolenie na odprowadzanie ścieków do środowiska jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat.

 • WPROWADZANIE ŚCIEKÓW ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE SZCZEGÓLNIE SZKODLIWE DLA ŚRODOWISKA WODNEGO DO CUDZYCH URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych do cudzych urządzeń kanalizacyjnych jest wymagane w przypadku, gdy ścieki te zawierają, substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Substancje te zostały określone w rozporządzeniu w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego z dnia 10 listopada 2005r. (Dz. U. 2005.233.1988).

Omawiane pozwolenie wodnoprawne jest również wymagane w przypadku, gdy ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego są gromadzone w zbiorniku bezodpływowym (szambo). Takie działanie również jest zaliczane do wprowadzania ścieków przemysłowych do cudzych urządzeń kanalizacyjnych, ponieważ są one okresowo wywożone za pośrednictwem wozów asenizacyjnych do stacji zlewnych – własność innych podmiotów. W związku z powyższym ustawa Prawo wodne nałożyła obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego również na wytwórców ścieków przemysłowych.

Pozwolenie na odprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do cudzych urządzeń kanalizacyjnych jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 4 lata.

 • BUDOWĘ URZĄDZENIA WODNEGO

Jeśli przedsiębiorca planuje budowę studni, z której będzie pobierał wodę w ilości powyżej 5m3 na dobę jest zobowiązany uzyskać pozwolenie wodnoprawne na budowę urządzenia wodnego. Najczęściej przedsiębiorcy składają jeden wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – studni i pobór wód podziemnych. Oczywiście operat wodnoprawny musi spełniać wymogi z zakresu budowy urządzenia i poboru wód.

Pozwolenie wodnoprawne jest również wymagane na budowę urządzenia wodnego, jakim jest wylot ścieków do środowiska. W tym przypadku również przedsiębiorcy  najczęściej składają jeden wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – wylotu ścieków i odprowadzanie ścieków do środowiska. Operat wodnoprawny musi spełniać wymogi z zakresu budowy urządzenia i odprowadzania ścieków.

 

 

 

Profesjonalizm i zaangażowanie

Firma EKOMOS Ochrona Środowiska może przygotować dla Państwa profesjonalne opracowania z zakresu ochrony środowiska. Rzetelnie          przygotowana          dokumentacja  i pośrednictwo naszej firmy pomiędzy Inwestorem, a pracownikami administracji samorządowej znacznie skraca czas oczekiwania na wydanie pozwolenia.

Konkurencyjne ceny

Cena za wykonanie opracowań jest ustalana indywidualnie dla każdego zlecenia, ponieważ jest ona uzależniona od rodzaju dokumentacji, jaką należy przygotować, rodzaju inwestycji oraz jej lokalizacji.

Firma EKOMOS Ochrona Środowiska świadczy usługi na terenie całego kraju, a dzięki bezpośrednim kontaktom ze zleceniodawcami może w pełni sprostać ich oczekiwaniom.