image
Dokumentacje i Ekspertyzy Oferujemy profesjonalne przygotowanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska w konkurencyjnej cenie
image
Sprawozdania i Ewidencje Gwarantujemy terminowe i rzetelne przygotowanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska  
image
Outsourcing Środowiskowy Pomagamy w poszukiwaniu rowiązań korzystnych pod względem ekonomicznym i jednocześnie bezpiecznych dla środowiska.
* * *
image image image

ZEZWOLENIE NA PRZETWARZANIE ODPADÓW

Prowadzenie działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów wymaga uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów obejmuje procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.

Odzysk to jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub  w  wyniku  którego  odpady  są  przygotowywane  do  spełnienia  takiej  funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce. Odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach to recykling.

Przygotowanie  do  ponownego  użycia to  odzysk  polegający  na  sprawdzeniu,  czyszczeniu  lub naprawie, w ramach którego produkty lub części produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, aby mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności wstępnego przetwarzania.

Unieszkodliwianie odpadów to proces niebędący odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii.
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydawane jest na okres nie dłuższy niż 10 lat.

Działalność  wymagająca  uzyskania  zezwolenia  na  zbieranie  odpadów   i   zezwolenia   na   przetwarzanie odpadów   może   być,   na   wniosek   posiadacza   odpadów,   objęta   jednym   zezwoleniem   na   zbieranie  i  przetwarzanie odpadów (art.41 ustęp 5 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 Dz.U.2013.21 z późn.zm.).


Ważne - Przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów konieczne jest uzyskanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 72 ust. 1 pkt. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. Dz.U.2013.1235 j.t z późn.zm.). Nie dotyczy to jednak wniosków o wydanie nowych decyzji dla kontynuacji działalności związanej z przetwarzaniem i zbieraniem odpadów.

Jeśli przedsięwzięcie należy do grupy mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w paragrafie 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397 z późn.zm.) do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej należy dołączyć raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Do grupy przedsięwzięć, dla których zachodzi obowiązek przedłożenia raportu należą przedsięwzięcia wymienione w §2. 1.art. 41-47 w/w rozporządzenia:

- instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów niebezpiecznych oraz miejsca retencji powierzchniowej odpadów niebezpiecznych (art. 41)

- stacje demontażu w rozumieniu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U.2015.140 j.t.) (art. 42);

- miejsca przetwarzania pojazdów inne niż wymienione w pkt 42 oraz miejsca przetwarzania statków wycofanych z eksploatacji (art. 43);

- strzępiarki złomu (art. 44);

- zakłady przetwarzania (art. 45);
a)  w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2013.1155 j.t. z późn. zm.), w których jest przetwarzany zużyty sprzęt zawierający substancje lub mieszaniny niebezpieczne,
b)  zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2015.687.), prowadzące przetwarzanie i recykling zużytych baterii i akumulatorów stanowiących odpad niebezpieczny;

- instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne przy zastosowaniu procesów termicznego przekształcania odpadów, krakingu odpadów, fizykochemicznej obróbki odpadów (proces D9 unieszkodliwiania odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn.zm.) o wydajności nie mniejszej niż 100 ton dziennie, z wyłączeniem instalacji spalających odpady będące biomasą w rozumieniu przepisów o standardach emisyjnych z instalacji (art. 46);

-   składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t (art. 47);

Natomiast dla przedsięwzięć związanych z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów innych niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47 do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej zachodzi obowiązek przedłożenia karty informacyjnej przedsięwzięcia (§ art. 80w/w rozporządzdenia).

Pod obowiązek przygotowania karty informacyjnej NIE podlegają instalacje do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej (wyłączenie zawarte w § art. 80 w/w rozporządzenia).

Gdyby mieli Państwo wątpliwości, czy planowana przez Państwa inwestycja należy do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym podlega pod obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie raportu lub karty informacyjnej przedsięwzięcia - firma EKOMOS Ochrona Środowiska przeanalizuje razem z Państwem zakres planowanych prac i pomoże dokonać właściwej klasyfikacji przedsięwzięcia.

Profesjonalizm i zaangażowanie

Firma EKOMOS Ochrona Środowiska może przygotować dla Państwa profesjonalne opracowania z zakresu ochrony środowiska. Rzetelnie          przygotowana          dokumentacja  i pośrednictwo naszej firmy pomiędzy Inwestorem, a pracownikami administracji samorządowej znacznie skraca czas oczekiwania na wydanie pozwolenia.

Konkurencyjne ceny

Cena za wykonanie opracowań jest ustalana indywidualnie dla każdego zlecenia, ponieważ jest ona uzależniona od rodzaju dokumentacji, jaką należy przygotować, rodzaju inwestycji oraz jej lokalizacji.

Firma EKOMOS Ochrona Środowiska świadczy usługi na terenie całego kraju, a dzięki bezpośrednim kontaktom ze zleceniodawcami może w pełni sprostać ich oczekiwaniom.