image
Dokumentacje i Ekspertyzy Oferujemy profesjonalne przygotowanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska w konkurencyjnej cenie
image
Sprawozdania i Ewidencje Gwarantujemy terminowe i rzetelne przygotowanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska  
image
Outsourcing Środowiskowy Pomagamy w poszukiwaniu rowiązań korzystnych pod względem ekonomicznym i jednocześnie bezpiecznych dla środowiska.
* * *
image image image

ZEZWOLENIE NA ZBIERANIE ODPADÓW

Działalność   polegająca   na   zbieraniu   odpadów   wymaga   uzyskania   zezwolenia   na   zbieranie   odpadów.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn.zm.) – dalej u.o., zbieranie odpadów należy rozumieć jako gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów.

Ponadto, zgodnie z art. 42 ust. 4  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2013.poz. 21 z późn.zm.), do wniosku  o   wydanie   zezwolenia  na  zbieranie odpadów  w  niektórych  przypadkach  należy  dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzję środowiskową) wydaje się dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz.U.2010.213.1397 z późn.zm.).

Zgodnie z art. 3 ustęp 1 punkt 81 w/w rozporządzenia punkty do zbierania lub przeładunku złomu należą do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W  związku  z  powyższym, jeżeli  inwestycja  –  punkt   skupu   złomu   będzie   wymagała   jakichkolwiek   działań z zakresu Prawa budowlanego m.in. pozwolenia na budowę, zatwierdzenia projektu budowlanego, zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jeżeli będzie konieczność uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w  przypadku  braku  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego)  to   zgodnie   z   art.   72    ustawy   z dnia    3   października   2008 r.  o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t z późn.zm.) przed wydaniem tych decyzji dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej.


Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. przewiduje odstępstwa od obowiązku uzyskania zezwolenia ma zbieranie odpadów.

Nie   musi   uzyskiwać   zezwolenia  na  zbieranie  odpadów m.in. podmiot   prowadzący   działalność  inną niż   działalność   gospodarcza   w   zakresie   gospodarowania    odpadami,   który   zbiera   odpady   opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów). Podmioty te są obowiązane posiadać umowę zawartą w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z posiadaczem odpadów posiadającym zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, dotyczącą co najmniej nieodpłatnego przyjmowania odpadów.

Zwolniony z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na zbieranie odpadów jest także wytwórca odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady zbiera w miejscu ich wytworzenia.

Zezwolenie na zbieranie odpadów jest wydawane na czas oznaczony – nie dłuższy niż 10 lat.

Profesjonalizm i zaangażowanie

Firma EKOMOS Ochrona Środowiska może przygotować dla Państwa profesjonalne opracowania z zakresu ochrony środowiska. Rzetelnie          przygotowana          dokumentacja  i pośrednictwo naszej firmy pomiędzy Inwestorem, a pracownikami administracji samorządowej znacznie skraca czas oczekiwania na wydanie pozwolenia.

Konkurencyjne ceny

Cena za wykonanie opracowań jest ustalana indywidualnie dla każdego zlecenia, ponieważ jest ona uzależniona od rodzaju dokumentacji, jaką należy przygotować, rodzaju inwestycji oraz jej lokalizacji.

Firma EKOMOS Ochrona Środowiska świadczy usługi na terenie całego kraju, a dzięki bezpośrednim kontaktom ze zleceniodawcami może w pełni sprostać ich oczekiwaniom.