image
Dokumentacje i Ekspertyzy Oferujemy profesjonalne przygotowanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska w konkurencyjnej cenie
image
Sprawozdania i Ewidencje Gwarantujemy terminowe i rzetelne przygotowanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska  
image
Outsourcing Środowiskowy Pomagamy w poszukiwaniu rowiązań korzystnych pod względem ekonomicznym i jednocześnie bezpiecznych dla środowiska.
* * *
image image image

Sprawozdania i Ewidencje


W zależności od rodzaju prowadzonej działalności mogą Państwo podlegać pod obowiązek składania niżej wymienionych sprawozdań do urzędów:

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Sprawozdania - zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat za:

 • wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza (kotły grzewcze, procesy spawania lub malowania, silniki spalinowe, silosy paszowe, emisja z instalacji np. kurniki),
 • pobór wody podziemnej i powierzchniowej,
 • odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • składowanie odpadów.

GOSPODARKA ODPADAMI

 • Sprawozdania - zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów,
 • Ewidencja wytwarzanych odpadów tj. prowadzenie i nadzorowanie kart przekazania odpadów (KPO) oraz kart ewidencji odpadów (KEO),


SPRAWOZDANIA DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI (KOBIZE)

 • Sporządzimy i wprowadzimy raport do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji - tzw. raport do KOBIZE.


SPRAWOZDANIA EUROPEJSKIEGO REJESTRU UWALNIANIA I TRANSFERU ZANIECZYSZCZEŃ (PRTR)

 • Sporządzimy i wprowadzimy sprawozdanie PRTR


BATERIE I AKUMULATORY

 • Sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów,
 • Sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej,
 • Sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne,
 • Sprawozdanie – wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
 • Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych,
 • Sprawozdanie o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych,
 • Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych,
 • Sprawozdanie o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu.

 

OPŁATA PRODUKTOWA

 • Sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (OŚ-OP1),

 

OPAKOWANIA

 • Sprawozdania o ilości wytworzonych opakowań (OPAK-1),
 • Sprawozdania o masie przywiezionych z zagranicy opakowań (OPAK-2),
 • Sprawozdania o masie wywiezionych za granicę opakowań (OPAK-3),


ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

 • Sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu (OŚ-SEE 1),
 • Sprawozdania o masie zużytego sprzętu zabranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu (OŚ-SEE 2),
 • Sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu (OŚ-SEE 3),
 • Sprawozdanie o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju,
 • Sprawozdanie - Wykaz zakładów przetwarzania, które tworzyły sieć zakładów przetwarzania wprowadzającego sprzęt,
 • Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego  zakład przetwarzania zużytego sprzętu.

Firma EKOMOS Ochrona Środowiska w ramach umowy outsourcingowej przeprowadzi audyt w Państwa firmie, przygotuje wszystkie rodzaje sprawozdań, pod jakie Państwo podlegają i przypomni o terminach ich wysłania do urzędów.

Doradzimy również rozwiązania pozwalające zmniejszyć wysokość opłaty za korzystanie ze środowiska, czy opłaty produktowej.

KORZYSTANIE ZE SRODOWISKA

W sprawozdaniach o korzystaniu ze środowiska najczęściej  rozlicza  się  emisję  ze  spalania  paliw    w     samochodach    firmowych,     emisję z   ogrzewania, emisję ze spawania i cięcia stali, emisję z farb i lakierów używanych do malowania, emisję z chowu zwierząt itp. Ponadto właściciele studni rozliczają się z ilości pobranej wody, a właściciele terenów utwardzonych skanalizowanych rozliczają się z ilości ścieków wprowadzonych do środowiska.

W przypadku braku pozwolenia zintegrowanego lub pozwoleń sektorowych takich, jak m.in.: pozwolenie wodnoprawne pobór wód/odprowadzanie ścieków do środowiska,  pozwolenie na emisje gazów i pyłów do powietrza, podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany do uiszczenia opłat podwyższonych - opłata podstawowa plus 500%.

ODPADY

Odpady wytworzone w związku z prowadzoną działalnością     powinny       być     klasyfikowane zgodnie    z    katalogiem     odpadów    zawartym w   Rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz.U. Nr 112, poz. 1206.

Ewidencja odpadów powinna być prowadzona na podstawie obowiązujących kart przekazania odpadów i kart ewidencja odpadów.
Zgodnie   z   nową   ustawą  o  odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U.2013.21), karty ewidencji odpadów powinny być uzupełnianie niezwłocznie po zakończeniu miesiąca.

Warto mieć na uwadze, że niezłożenie sprawozdania,   lub   złożenie   go  po  terminie 15 marca za rok ubiegły, będzie skutkowało nałożeniem kary administracyjnej w wysokości 500zł.