image
Dokumentacje i Ekspertyzy Oferujemy profesjonalne przygotowanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska w konkurencyjnej cenie
image
Sprawozdania i Ewidencje Gwarantujemy terminowe i rzetelne przygotowanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska  
image
Outsourcing Środowiskowy Pomagamy w poszukiwaniu rowiązań korzystnych pod względem ekonomicznym i jednocześnie bezpiecznych dla środowiska.
* * *
image image image

Ważne TerminyKALENDARZ SPECJALISTY D/S OCHRONY ŚRODOWISKA –PRZEWODNIK PO PRZEPISACH –

ROK SPRAWOZDAWCZY 2013 I LATA WCZEŚNIEJSZE

Pobierz wersję .pdf

WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST

 • Informacja o wyrobach zawierających azbest składa przedsiębiorca do marszałka województwa, osoba fizyczna składa do wójta/burmistrza lub prezydenta miasta.


Termin złożenia informacji do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.


Wzór formularza określa załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U.2011.8.31).


WYROBY ZAWIERAJĄCE PCB

 • Informacja o wykorzystywanym PCB – składa przedsiębiorca do marszałka województwa.


Termin złożenia informacji do 31stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.


Wzór formularza określa załącznik nr 2 rozporządzenia rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,
w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U.2002.96.860).

 

POJAZDY WYCOFANE Z EKPLOATACJI

 • Sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji – składa prowadzący stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji do NFOŚiGW oraz marszałka województwa)


Termin złożenia sprawozdania do 15 lutego za poprzedni rok kalendarzowy.

Wzór formularza określa załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji (Dz.U.2010.225.1471).


SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Ważne – wprowadzający sprzęt, zbierający zużyty sprzęt, prowadzący zakład przetwarzania zużytego sprzętu, prowadzący działalność w zakresie recyklingu zużytego sprzętu, prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku zużytego sprzętu oraz organizacje odzysku sprzętu elektrycznego
i elektronicznego muszą posiadać wpis do rejestru GIOŚ.


Ponadto wprowadzający sprzęt wpisany do rejestru ma obowiązek uiszczania w terminie do końca lutego każdego roku opłaty rocznej na odrębny rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Jej wysokość określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz.U.2008 r.236.1649).


Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny

 • Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu, określone w załączniku nr 1 do ustawy, z wyszczególnieniem danych o rodzaju i masie baterii i akumulatorów stosowanych na potrzeby działania sprzętu


Sprawozdanie należy przekazywać do GIOŚ w terminie do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.


Wzór formularza określa załącznik do rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu (Dz.U.2009.72.627).

 • Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej (OŚ - SEE 1)


Sprawozdanie należy przekazywać do GIOŚ w terminie do dnia 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy. Opłatę produktową należy wnieść na konto wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia 31 marca.

Wzór formularza określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu Dz.U.2009.94.784).

 • Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu (OŚ - SEE 2).


Sprawozdanie należy przekazywać do GIOŚ w terminie do 31 lipca 2009r. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.


Wzór formularza określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie (Dz.U.2009.153.1226).

 • Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu (OŚ - SEE 3).


Sprawozdanie należy przekazywać do GIOŚ w terminie do dnia 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy.


Wzór formularza określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie (Dz.U.2009.153.1226).

 • Sprawozdanie – Wykaz zakładów przetwarzania, które tworzyły sieć zakładów przetwarzania wprowadzającego sprzęt.


Wykaz należy przekazywać do GIOŚ w terminie do dnia 15 marca każdego roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy.


Wzór formularza określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu (Dz.U.2009.94. 783).

--- Opłaty produktowe


Zgodnie z art. 64 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadzający sprzęt jest obowiązany do wpłacenia opłaty produktowej z tytułu nie osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu, a w przypadku wprowadzania sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych dodatkowo nie osiągnięcia wymaganego poziomu zbierania.


Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa w kilogramach zużytego sprzętu. Należną opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej i różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odpowiednio zbierania, odzysku albo recyklingu zużytego sprzętu.


Obowiązek obliczenia należnej opłaty produktowej powstaje na koniec roku kalendarzowego. Należna opłata produktowa jest wpłacana na odrębny rachunek bankowy wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej właściwego ze względu na siedzibę wprowadzającego sprzęt do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.


Jeżeli łączna wysokość opłaty produktowej za daną grupę sprzętu określoną w załączniku nr 1 do ustawy nie przekracza 50 zł, należnej opłaty produktowej nie wpłaca się.

--- Zabezpieczenie finansowe


Zabezpieczenie finansowe jest wnoszone na dany rok kalendarzowy przez wprowadzającego sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych w przypadku niezawarcia umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

--- Publiczne kampanie edukacyjne


Zgodnie z art. 23a ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  wprowadzający sprzęt jest obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne. Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych może być wykonywany samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku wprowadzający sprzęt przekazuje, w terminie do dnia 30 czerwca następnego roku, na następujący rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej co najmniej 0,1% swoich przychodów z tytułu wprowadzenia sprzętu osiąganych w danym roku kalendarzowym; poniesione wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.).


Zbierający zużyty sprzęt składa do GIOŚ

 • Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu


Sprawozdanie należy przekazywać do GIOŚ w terminie do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.


Wzór formularza określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu (Dz.U.2009.81.682)


Prowadzący zakład przetwarzania

 • Sprawozdanie o przetworzonym zużytym sprzęcie


Sprawozdanie należy przekazywać do GIOŚ w terminie do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.


Wzór formularza określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie (Dz.U.2009.81.683).

--- Ponadto prowadzący zakład przetwarzania zużytego sprzętu ma obowiązek przedłożyć zaświadczenie o zużytym sprzęcie


Zaświadczenie należy przekazywać do GIOŚ w terminie do 20 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 10 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.


Prowadzący zakład przetwarzania wystawia jedno zaświadczenie dla organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub wprowadzającego sprzęt,
z którymi zawarł umowę, obejmujące informacje za dane półrocze roku kalendarzowego.


Wzór zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie (Dz.U.2009.122.1017)


Prowadzący działalność w zakresie recyklingu

 • Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych recyklingowi odpadów pochodzących z zużytego sprzętu


Sprawozdanie należy przekazywać do GIOŚ w terminie do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.


Wzór formularza określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach pochodzących z zużytego sprzętu (Dz.U.2009.81.684).

--- Zaświadczenie potwierdzające recykling


Należy je przekazywać do GIOŚ w terminie do 10 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do końca lutego za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.


Prowadzący działalność w zakresie recyklingu sporządza zaświadczenie w trzech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje prowadzący zakład przetwarzania, drugi - Główny Inspektor Ochrony Środowiska, a trzeci pozostaje u prowadzącego działalność w zakresie recyklingu.


Wzór zaświadczenia potwierdzającego recykling określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku (Dz.U.2009.172.1342)


Prowadzący działalność w zakresie inne niż recykling procesy odzysku

 • Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących z zużytego sprzętu


Sprawozdanie należy przekazywać do GIOŚ w terminie do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.


Wzór formularza określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach pochodzących z zużytego sprzętu (Dz.U.2009.81.684).

--- Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku


Należy je przekazywać do GIOŚ w terminie do 10 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do końca lutego za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.


Prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku sporządza zaświadczenie w trzech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje prowadzący zakład przetwarzania, drugi - Główny Inspektor Ochrony Środowiska, a trzeci pozostaje u prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku.


Wzór zaświadczenia potwierdzającego recykling określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku (Dz.U.2009.172.1342)BATERIE I AKUMULATORY


Wprowadzający baterie i akumulatory i prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów muszą uzyskać wpis do rejestru GIOŚ.

Ponadto wprowadzający baterie i akumulatory co roku uiszcza opłatę roczną na rachunek Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w terminie do 28 lutego za poprzedni rok kalendarzowy (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U.2009.79.666 z późn. zm.), a w roku dokonania wpisu do rejestru uiszcza opłatę rejestrową zamiast rocznej.

--- Przedsiębiorcy prowadzący zakłady przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów nie wnoszą opłat rejestrowych i rocznych.

--- Opłaty rocznej nie uiszcza wprowadzający baterie i akumulatory, który jest jednocześnie wprowadzającym sprzęt i jest zarejestrowany w rejestrze, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację o numerze rejestrowym nadanym zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie.


Wprowadzający baterie i akumulatory

 • Sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów


Termin złożenia – do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy do marszałka województwa.


Wzór sprawozdania określa załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości
i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów (Dz. U.2009.172.1341).

 • Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych

Do sprawozdania dołącza się wykaz punktów zbierania prowadzonych przez zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory, z którym wprowadzający zawarł umowę, oraz wykaz miejsc odbioru, z których ten zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne.


Termin złożenia – do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy do marszałka województwa.


Wzór sprawozdania określa załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz.U.2009.163.1304).

 • Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych


Termin złożenia – do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy do marszałka województwa. Naliczoną opłatę należy wpłacić na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.


Wzór sprawozdania określa załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz.U.2009.160.1274).

 • Wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z którymi wprowadzający baterie i akumulatory ma podpisaną umowę


Termin złożenia – do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy do marszałka województwa.


Wzór wykazu określa załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów (Dz.U.2010.31.164).

 • Sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne


Termin złożenia – do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy do marszałka województwa.


Wprowadzający baterie i akumulatory przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne albo przekazuje, w terminie do dnia 15 marca następnego roku, na wyodrębniony rachunek urzędu marszałkowskiego - co najmniej 0,1 % swoich przychodów z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów na terytorium kraju osiąganych w danym roku kalendarzowym.


W przypadku braku możliwości ustalenia wysokości przychodów z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów na terytorium kraju, całkowity przychód określa się na podstawie ilości sztuk baterii i akumulatorów wprowadzonych w danym roku do obrotu na terytorium kraju przyjmując dla każdej baterii i akumulatora wysokość przychodu jako wysokość stawki opłaty produktowej, o której mowa w art. 40 ust. 2, dla danego rodzaju baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych oraz średnią cenę baterii i akumulatora o takim samym składzie fizyko-chemicznym lub pojemności oferowanych w handlu detalicznym 
w kraju, dla pozostałych baterii i akumulatorów.


Wzór sprawozdania określa załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne (Dz.U.2010.31.165).


Zakład przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów

 • Sprawozdanie zawierające informacje o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, rodzaju  i masie przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu.


Termin złożenia – do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy do marszałka województwa.

Wzór sprawozdania określa załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz osiągniętych poziomach recyklingu (Dz.U.2009.223.1789).


Zbierający baterie i akumulatory

 • Sprawozdanie zawierające informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ma zawartą umowę.


Termin złożenia – do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy do marszałka województwa.


Wzór sprawozdania określa załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz.U.2009.223.1788).


Sprzedawca detaliczny baterii i akumulatorów

 • Sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej


Termin złożenia – do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy do marszałka województwa.


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o bateriach i akumulatorach sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, baterii przemysłowych, kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych jest obowiązany do przyjęcia zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych od użytkownika końcowego.


Jednocześnie sprzedawca detaliczny jest obowiązany do pobrania od kupującego opłaty depozytowej, bez względu na cenę samej baterii lub akumulatora, oraz do potwierdzenia jej pobrania, jeżeli przy sprzedaży tych baterii lub akumulatorów kupujący nie przekazał mu zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.


Opłata ta jest zwracana kupującemu w terminie 30 dni od dnia pobrania opłaty depozytowej w przypadku zwroty ww. baterii lub akumulatorów.

Potwierdzenie pobrania i zwrotu opłaty depozytowej następuje na dokumencie potwierdzającym pobranie opłaty depozytowej oraz dokumencie potwierdzającym zwrot opłaty depozytowej.


Sprzedawca detaliczny jest obowiązany przekazać nieodebraną opłatę depozytową na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty. Jednocześnie sprzedawca detaliczny jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty, sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej.


Wzór sprawozdania określa załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej (Dz.U.2009.15.81).


GOSPODARKA ODPADAMI


Składa posiadacz odpadów, w tym wytwórca komunalnych osadów ściekowych - art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2010.185.1243 z późn. zm.); art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21)

Posiadacz odpadów to prowadzący działalność w zakresie wytwarzania, zbierania, przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania odpadów).

Sprawozdanie należy złożyć do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy do marszałka województwa.

UWAGA!!! Wzór formularza określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz.U.2010.249.1674).


OPAKOWANIA – OPAKI:

 • Sprawozdanie o masie wytworzonych opakowań OPAK-1 (składa producent opakowań),

 • Sprawozdanie o masie przywiezionych z zagranicy opakowań OPAK-2 (składa importer lub dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań),
 • Sprawozdanie o masie wywiezionych za granicę opakowań OPAK-3 (składa eksporter lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań oraz eksporter lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów
  w opakowaniach)


Sprawozdania należy złożyć w terminie do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy do marszałka województwa.


W sprawozdaniach OPAK-1 i OPAK-2 wskazuje się tylko puste opakowania odpowiednio wytworzone lub przywiezione do kraju. Natomiast w sprawozdaniu OPAK-3 wskazuje się masę zarówno wywiezionych z kraju pustych opakowań, jak i masę opakowań, które posłużyły do zapakowania wywożonych z kraju produktów.


Wzór każdego w/w formularza określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (Dz.U.2004.4.30) - 2008 r., 2009 r., 2010r., 2011 r., 2012 r., 2013 r.


PRODUKTY W OPAKOWANIACH I PRODUKTY WPROWADZANE NA RYNEK KRAJOWY

 • Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej (OŚ-OP1)


Składa je organizacja odzysku lub przedsiębiorca, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej:

 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach lub produkty wymienione w załączniku nr 3 do n/w ustawy;

 • przedsiębiorca, który pakuje produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadza je na rynek krajowy,

 • jednostka lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, w której sprzedaje się produkty tam pakowane;

 • przedsiębiorca prowadzący więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5 000 m2, bez względu na powierzchnię pojedynczej jednostki, sprzedającego produkty w tych jednostkach pakowane;

 • przedsiębiorca wprowadzający na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towary, których częściami składowymi lub przynależnościami są produkty wymienione w załączniku nr 3 do n/w ustawy


Sprawozdanie należy złożyć do marszałka województwa w terminie do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.


Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U.2007.90.607 t.j. z późn. zm. – od 01.01 2014r. obowiązuje nowa ustawa, jednakże rozliczenia sprawozdawcze za lata 2013 będą odbywały się w oparciu o dotychczasowe przepisy).


Wzór formularza określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz.U.2010.259.1775) – dotyczy rozliczeń za 2010 r., 2011 r., 2012 r., 2013 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz.U.2006.226.1654) – dotyczy rozliczeń za 2007 r., 2008 r., 2009 r.


Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) - dalej u.g.o.o.o. przewiduje obowiązek finansowania publicznych kampanii edukacyjnych przez wprowadzających produkty w opakowaniach oraz przez organizacje odzysku opakowań.


Podobne rozwiązania obowiązują obecnie w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1155) oraz w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.).


Do dnia 31 grudnia 2013 r. obowiązek finansowania edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami opakowaniowymi dotyczył, na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.), producentów oraz przywożących do kraju puste opakowania. Od dnia 1 stycznia 2014r. przedsiębiorcy ci są zwolnieni z tego obowiązku, a obowiązek ten został nałożony na podmioty wprowadzające na rynek krajowy produkty w opakowaniach.


Ustawodawca wskazał dwie możliwości finansowania publicznych kampanii edukacyjnych – samodzielnie lub poprzez powierzenie tego obowiązku organizacji odzysku.


W ramach samodzielnej realizacji tych obowiązków przedsiębiorca, zgodnie z art. 19 ust. 4 u.g.o.o.o., może finansować edukację ekologiczną lub wpłacać odpowiednią kwotę na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota ta to co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.


Nowym rozwiązaniem obowiązującym od 01.01.2014r. (rok sprawozdawczy 2014) jest wyłączenie spod obowiązku uiszczania opłaty produktowej przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach do obrotu o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej w danym roku kalendarzowym 1 tony (forma pomocy deminimis), jednakże pozostawiono tutaj obowiązek finansowania publicznych kampanii edukacyjnych.

 

PODMIOTY KORZYSTAJĄCE ZE ŚRODOWISKA – SPRAWOZDANIA EMISYJNE

 • Sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska


Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat za:

 • wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza (kotły grzewcze, procesy spawania lub malowania, silniki spalinowe, silosy paszowe)

 • pobór wody podziemnej i powierzchniowej,

 • odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

 • składowanie odpadów.


Podmioty korzystające ze środowiska są zobowiązane do naliczania i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz przedkładanie marszałkowi województwa „wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystanie ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat” za dany rok kalendarzowy
w terminie do 31 marca następnego roku.


Od 2013 r. nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekroczy kwoty 800 zł.


Za lata wcześniejsze 2009-2012 podmioty korzystające ze środowiska są zobowiązane do naliczania i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz przedkładania marszałkowi województwa i dodatkowo wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska „wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystanie ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat”. Sprawozdania składa się w półrocznych okresach rozliczeniowych – do 31 lipca za okres styczeń-czerwiec i do 31 stycznia za okres lipiec-grudzień.


Za lata 2009 – 2012 nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekroczy kwoty 400 zł za dany rodzaj korzystania ze środowiska.

 • Stawki opłat za korzystanie ze środowiska obowiązujące w roku 2013 – Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013
  (Monitor Polski z 2012 r. poz. 766)

 • Stawki opłat za korzystanie ze środowiska obowiązujące w roku 2012 – Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012
  (Monitor Polski Nr 94, poz. 958)

 • Stawki opłat za korzystanie ze środowiska obowiązujące w roku 2011 – Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011
  (Monitor Polski Nr 74, poz. 945)

 • Stawki opłat za korzystanie ze środowiska obowiązujące w roku 2010 – obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010
  (Monitor Polski Nr 57, poz. 780)

 • Stawki opłat za korzystanie ze środowiska obowiązujące w roku 2009 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. Nr 196, poz. 1217)


Wzór sprawozdań za lata 2009-2012r. określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U.2009.97.816).


!!! Natomiast sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska za 2013r. będzie składane na nowych formularzach – Obecnie w Ministerstwie Środowiska trwają prace nad nowymi wzorami wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska. Należy się spodziewać, iż niebawem rozporządzenie z w/w wzorami zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw.

 • Raport w krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE)


Podmiot korzystający ze środowiska wprowadzający do powietrza gazy cieplarniane i inne substancje (wymienione w załączniku do ustawy z dnia 17 lipca 2009r. 
o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U.2013.1107 j.t.), podlega obowiązkowi sprawozdawczości do KOBiZE (Krajowej bazy).


Sprawozdanie składa się w wersji elektronicznej (za pośrednictwem konta w Krajowej bazie www.krajowabaza.kobize.pl/index.php/person/login).

 • Sprawozdanie PRTR


Obowiązkiem składania sprawozdań PRTR są zakłady prowadzące jeden lub więcej rodzajów działalności wskazanych w załączniku I do rozporządzenia (WE)
Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń
i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 33 z 4.02.2006, s. 1). Dotyczy to głównie zakładów zobowiązanych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (np. składowisk odpadów, elektrociepłowni, pieców koksowniczych).


Sprawozdanie należy składać wtedy, gdy prowadzona działalność wymieniona jest w załączniku I do rozporządzenia 166/2006 i dodatkowo został przekroczony próg wydajności określony dla tej działalności. Jeśli zostaną przekroczone progi uwolnień zanieczyszczeń zwartych w załączniku II bądź progi określone dla transferu odpadów, a nie zostanie przekroczony próg wydajności określony dla danej działalności, to taka działalność nie podlega obowiązkowi sprawozdawania 
w zakresie PRTR.


Zgodnie z przepisami rozporządzenia 166/2006 oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2007r. - Prawo ochrony środowiska wszyscy prowadzący instalacje objęte sprawozdawczością PRTR obowiązani są w terminie do dnia 31 marca roku następującego po danym roku sprawozdawczym przekazać WIOŚ informacje niezbędne do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.


Wzór formularza sprawozdania zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Dz.U.2009.141.1154).


Gdyby zakład był objęty obowiązkiem składania sprawozdań PRTR, a nie złożyłby go, to podlegałby karze administracyjnej w wysokości 10 tys. zł (art. 236d ust.
1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) - dalej p.o.ś.), zaś za nierzetelne złożenie sprawozdania 5 tys. zł (art. 236d ust. 2 p.o.ś.).